Oznámení o soukromí

 1. ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI

Ve společnosti Schréder („Schréder“ nebo „my“) se zavazujeme chránit vaše soukromí a vážíme si vztahu s našimi obchodními partnery, zákazníky a jakoukoli stranou, která má zájem o naše podnikání.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení“) popisuje typy informací, včetně osobních údajů („Informace“ nebo „Osobní údaje“), shromažďujeme informace o našich obchodních partnerech, našich zákaznících a našich webových stránkách a uživatelích zákaznického portálu, jak jsou používány a jinak zpracovávány, komu je můžeme sdělit, jakož i vaše práva ve vztahu k vašim informacím.

Pro snazší orientaci jsou všechny kapitalizované pojmy, které nejsou definovány v textu tohoto Oznámení, definovány v oddílu 5 níže.

 

 1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE INFORMACE?

Schréder SA je globální společnost, která působí prostřednictvím svých poboček, se sídlem v Belgii, na adrese Rue de Lusambo 67, 1190 Brusel. Schréder SA nebo kterákoli z jejích poboček bude případně odpovědná za informace, které o vás shromažďujeme, a bude označována jako Správce údajů.

Za zvláštních okolností, jako jsou přeshraniční záležitosti, bude společnost Schréder SA a její pobočky společně odpovědná za vaše informace a budou v nezbytném rozsahu spolupracovat na plnění našich povinností vyplývajících z platných zákonů.


 

 1. SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE 

Schréder shromažďuje informace, které jste dobrovolně poskytli vy nebo které jsou shromažďovány automatizovanými prostředky, jak je uvedeno níže.

Informace, které shromažďujeme o našich obchodních partnerech a zákaznících v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb, jsou především údaje o společnosti a obchodní informace.

 

 1. Informace, které nám poskytnete – Pokud se rozhodnete nám své informace neposkytnout, možná vám nebudeme moci poskytnout náš produkt nebo služby. Můžete stále navštěvovat většinu obsahu našich webových stránek, ale možná nebudete mít přístup k určitým možnostem, nabídkám a službám a možná vás nebudeme moci zaregistrovat a poskytnout vám přístup k našemu zákaznickému portálu.

 

Druhy informací, které můžete být požádáni a zvolit si je tedy poskytnout:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Obchodní E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • PSČ
 • Společnost
 • Pozice
 • Ve vztahu k našemu zákaznickému portálu vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo)
 • Údaje o bankovním účtu a finanční informace nezbytné pro provádění a přijímání plateb

 

 1. Informace, které nám jsou poskytovány automatizovanými prostředky – společnost Schréder také automaticky shromažďuje určité informace, když navštívíte naše webové stránky a zákaznický portál, například:
 • IP adresy a názvy domén 
 • Typ prohlížeče a platformy
 • Historie stránek prohlížených na našich webových stránkách
 • Pokud souhlasíte, vaše lokace při návštěvě našeho zákaznického portálu
 • Předvolby jazyka a cookies

 

 1. Informace, které shromažďujeme od našich registrovaných zákazníků – V rozsahu, v jakém jste se „přihlásili“ k našim newsletterům, bude společnost Schréder shromažďovat také údaje o využití, například kdo otevřel námi zaslaný e-mail a kdo klikl na hypertextové odkazy. Vždy můžete „odhlásit“ takovou komunikaci, pokud byste ji v budoucnu raději neobdrželi, pomocí možnosti „odhlásit odběr“ uvedené v samotné komunikaci.

Další informace o cookies, které používáme na našich webových stránkách a Zákaznickém portálu, naleznete v našem Oznámení o cookies, které je k dispozici ve spodní části našich webových stránek a portálu.

 

 1. JAK POUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ JSME SHROMÁŽĎILY 

 

 1. Účely zpracování – Informace, které shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:
 • Správa našich webových stránek
 • Komunikace s vámi a odpovídání na dotazy, které jste položili prostřednictvím naší kontaktní stránky
 • Měření výkonu našich e-mailových kampaní a zlepšování našich nabídek
 • Příprava, uzavírání a realizace smluv s vámi
 • Sběr a účtování kreditů
 • K řízení prodejních objednávek a vztahů se zákazníky 
 • Ke sdělování změn v tomto Oznámení dle našeho uvážení
 • K zasílání informací, které jste si vyžádali (přihlášením k odběru našich newsletterů)
 • K průběžnému zlepšování našich produktů a služeb
 • K přizpůsobení obsahu našich webových stránek a zákaznického portálu a poskytování lepších zkušeností vám
 • K analýze trendů a statistik 
 • K aktivaci a správě online účtů, pro které jste se zaregistrovali

 

 1. Právní základ zpracování – společnost Schréder může Vaše informace zpracovávat na různých právních základech, jako jsou:
 • Příprava a uzavření smlouvy s vámi; a/nebo
 • Nutné pro založení, výkon obhajoby právních nároků; a/nebo
 • Dodržování našich zákonných nebo zákonných povinností, jako jsou předpisy proti praní špinavých peněz a předcházení
 • Váš souhlas, podle případu; a/nebo
 • Náš oprávněný zájem, jak je uvedeno výše.

 

 1. Pokud nám poskytnete Informace týkající se třetí strany, potvrzujete, že máte právní základ k tomu (souhlas nebo jiný zákonný základ, podle případu), abyste s námi tyto Informace sdíleli a že jste informace uvedené v tomto Oznámení zpřístupnili třetí straně.

 

 1. JAK MŮŽEME SDÍLET INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Bez vašeho souhlasu nebudeme sdílet, prodávat, poskytovat licence, obchodovat nebo pronajímat vaše Informace žádné třetí straně (s výjimkou níže uvedených případů). 

Budeme sdílet informace pouze takto:

 1. Pobočky: Sdílíme Informace v rámci Přidružených společností společnosti Schréder SA.

 

 1. Účely vymáhání práva: Sdělujeme Informace, pokud jsou vyžádány nebo vyžadovány vládními orgány (jako jsou orgány pro vymáhání práva, soudy a/nebo regulátoři) nebo jinak za účelem splnění zákonné povinnosti. Kromě toho také zveřejňujeme Informace shromážděné za účelem uplatnění nebo ochrany zákonných práv nebo obrany proti právním nárokům.

 

 1. Naši poskytovatelé služeb třetích stran, zástupci a distributoři („poskytovatelé služeb“): Informace sdílíme s našimi poskytovateli služeb, kteří nám nebo naším jménem poskytují služby. Tito poskytovatelé služeb mají smluvně zakázáno používat vaše informace k jinému účelu, než je poskytování jejich pomoci, sdílení informací, které jsme jim poskytli, a jsou povinni chránit vaše informace.

 

 1. Předávání informací mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“): Informace můžeme předávat určitým pobočkám, které se nacházejí mimo EHP. K takovému předávání dojde na základě naší Dohody o předávání údajů v rámci skupiny. Předávání jiným třetím stranám mimo EHP se uskuteční pomocí mechanismu předávání údajů v souladu s normami GDPR.

 

 1. Předcházení podvodům: Informace sdělujeme, pokud je zveřejnění nezbytné k vyšetření, prevenci nebo reakci na podezření z nezákonné nebo podvodné činnosti nebo k ochraně bezpečnosti, práv nebo majetku našich uživatelů, ostatních a/nebo nás.

 

 1. JAK OCHRANÍME SHROMÁŽĎENÉ INFORMACE

Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně Vašich informací proti neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození. Přístup k Vašim informacím také omezujeme na zaměstnance, kteří k nim důvodně potřebují mít přístup, aby vám mohli poskytovat produkty nebo služby.

 

 1. JAK DLOUHO UKLÁDÁME INFORMACE

Informace, které shromažďujeme, budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné k provedení výše uvedených účelů nebo ke splnění právní povinnosti nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku v souladu s příslušnými zákony.

 

 1. VAŠE PRÁVA

Nařízení GDPR a zákony jiných zemí o ochraně osobních údajů Vám poskytují určitá práva. Tato práva se mohou lišit v závislosti na vaší poloze a podléhají různým podmínkám podle platných zákonů. V určitých případech nám může výkon vašich práv znemožnit dosažení účelů uvedených v paragrafu 4. Pokud chcete uplatnit svá práva, přečtěte si prosím paragraf 10 níže.

Uděláme vše pro to, abychom vám požadované informace poskytli v zákonné lhůtě. Pokud však přístup nelze poskytnout v přiměřené lhůtě, poskytneme vám vysvětlení a datum, kdy budou informace poskytnuty. Pokud je z nějakého důvodu přístup odepřen, poskytneme vám vysvětlení, proč byl přístup odepřen.

Pokud tak platné zákony stanoví, vztahují se na vás následující práva:

 1. Přístup: Máte právo získat potvrzení, zda Vaše údaje zpracováváme, a získat kopii Vašich osobních údajů;
 2. Oprava: Máte právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů a nechat vyplnit neúplné osobní údaje;
 3. Námitka: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Přenositelnost: Můžete nám obdržet vaše osobní údaje poskytnuté ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány, pokud je to technicky proveditelné, jiným správcům údajů bez překážek. Toto právo existuje pouze v případě, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky;
 5. Omezení: Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) až d) nařízení GPDR;
 6. Výmaz: Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již není nezbytný pro účely, pro které jsme je shromáždili, nebo pokud jste svůj souhlas odvolali a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování, nebo pokud jste vznesli námitku a neexistují žádné závažné legitimní důvody pro zpracování nebo pokud je zpracování protiprávní nebo je výmaz nutný pro splnění zákonné povinnosti;
 7. Právo podat stížnost: Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu a u příslušných soudů;
 8. Právo odmítnout nebo odvolat souhlas: V případě, že vás požádáme o souhlas, máte možnost tento souhlas odmítnout a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez jakýchkoli nepříznivých negativních následků. Zákonnost jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, nebude dotčena;
 9. Opt-out: Vždy se můžete „odhlásit“ od jakýchkoli sdělení, pokud byste je v budoucnu raději neobdrželi, a to pomocí možnosti „odhlásit odběr“ uvedené v samotné komunikaci
 10. Právo proti diskriminaci: Obyvatelé Kalifornie mají právo nebýt diskriminováni za uplatňování svých práv podle CCPA.

 

 1. INFORMACE O DĚTECH 

Produkty a služby poskytované na našich webových stránkách a Portálu nejsou určeny pro uživatele mladší 16 let. Vědomě neshromažďujeme žádné Informace od dětí mladších 16 let. Pokud zjistíme, že osoba poskytující informace je mladší 16 let, pokusíme se tyto informace co nejdříve odstranit.

Naše webové stránky a uživatelé Portálu tímto prohlašují, že jim je nejméně 16 let nebo jsou ve věku, kdy poskytují platný souhlas ve své zemi.

 

 1. KONTAKT

Pokud chcete uplatnit jakékoli právo nebo máte jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše informace, kontaktujte nás prosím na adrese win@schreder.com.

 

 1. ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Toto Oznámení můžeme čas od času aktualizovat v souladu se zákonnými požadavky a/nebo změnami našich postupů správy informací. V případě potřeby vás o takové změně budeme informovat. Kopie nejnovější verze tohoto Oznámení bude vždy k dispozici na této stránce.

 

 1.  DEFINICE

Pobočky: označuje přidružené společnosti Schréder S.A., což jsou subjekty ve společném vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Schréder S.A.

Platné zákony: rozumí veškeré platné vnitrostátní zákony na ochranu osobních údajů a soukromí a v použitelném rozsahu i GDPR.

Správcem: rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Portál zákazníků: Portál zákazníků Schréder (https://portal.Schreder.com).

GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace: jakýkoli druh informací o vás, včetně osobních údajů.

Osobními údaji: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, on-line identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracováním nebo zpracováním zpracování: se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, srovnávání nebo kombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Orgán dozoru: označuje vnitrostátní veřejný orgán dozoru, který je příslušný pro dohled nad dodržováním veškerých vnitrostátních zákonů na ochranu údajů v jeho jurisdikci a pro vymáhání jeho dodržování.

Třetí stranou nebo třetími stranami: se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

Webové stránky společnosti Schréder a poboček: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · htts://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com . https://dk.schreder.com