PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SCHRÉDER

1. Preamble
 

1.1. Tyto Podmínky používání (dále jen "Podmínky") vydává společnost Schréder S.A., společnost založená podle belgického práva se sídlem na adrese Rue du Lusambo 67, 1190 Brusel, Belgie, pro sebe a své přidružené společnosti1 (dále společně jen "Schréder"). Tyto podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a všechny webové stránky, které společnost Schréder vlastní, nebo na které má licenci (dále jen "webová stránka"). 

1.2. Tyto podmínky se vztahují pouze na vaše osobní používání webových stránek. Doporučujeme vám proto, abyste si tyto podmínky PŘED POUŽÍVÁNÍM těchto webových stránek DŮKLADNĚ PŘEČETLI. Tyto Podmínky je třeba číst ve spojení se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Schréder a Zásadami používání souborů cookie společnosti Schréder, které popisují, jak společnost Schréder používá soubory cookie, shromažďuje a zpracovává osobní údaje 
při používání webové stránky. 
 
1.3. Používáním webových stránek přijímáte tyto podmínky bez ohledu na to, zda si od společnosti Schréder zakoupíte nějakou službu nebo produkt. Pokud si od společnosti Schréder zakoupíte produkty nebo služby, platí pro vás další podmínky. 
 
1.4. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tyto podmínky nepředstavují nabídku nebo pobídku k uzavření právně závazné smlouvy ani nejsou součástí podmínek pro naše produkty a služby. 
 
1.5. Společnost Schréder si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli dle vlastního uvážení doplnit, upravit nebo změnit, a to zveřejněním upravených podmínek na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám proto tyto podmínky pravidelně kontrolovat. Změněné podmínky jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na těchto Webových stránkách. Společnost Schréder si rovněž vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení kdykoli přerušit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli službu nabízenou prostřednictvím této webové stránky nebo prostřednictvím této webové stránky, jakož i tuto webovou stránku.

2. Licence a podmínky 
 

2.1. Společnost Schréder vám uděluje osobní, omezenou, bezplatnou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k přístupu na webové stránky a jejich používání

2.2. Jako podmínku této licence berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • Veškeré texty, grafika, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, materiály chráněné autorským právem, počítačový kód a další duševní vlastnictví (dále jen "obsah") na webových stránkách jsou kontrolovány, vlastněny nebo licencovány společností Schréder nebo jí jsou poskytovány;
 • S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nesmí být žádná část webových stránek, seznamy produktů, popisy nebo ceníky a žádný obsah kopírovány, upravovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, ukládány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny nebo jakýmkoli způsobem distribuovány na jakýkoli jiný počítač, server, webovou stránku nebo jiný způsob publikace či distribuce nebo používány pro jakékoli komerční a nekomerční účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Schréder.

2.3. Veškerá práva, která nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedena, jsou vyhrazena společnosti Schréder.

3. Použití a chování 
 

3.1. S výjimkou osobních údajů2 chráněných Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Schréder jsou veškeré informace, které předáte nebo zveřejníte na těchto webových stránkách, považovány za nedůvěrné.

3.2. Můžete používat informace o produktech a službách společnosti Schréder, které společnost Schréder zpřístupnila ke stažení z webových stránek, 
za předpokladu, že (1) neodstraníte žádné upozornění na vlastnická práva ve všech kopiích těchto dokumentů, (2) použijete tyto informace pouze pro své osobní, nekomerční účely a nebudete tyto informace kopírovat ani zveřejňovat na žádném počítači ani je vysílat v jakýchkoli médiích, (3) nebudete provádět žádné úpravy těchto informací a (4) nebudete činit žádná další prohlášení ani záruky týkající se těchto dokumentů. 

3.3. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovaly infrastrukturu webových stránek nebo systémy či sítě společnosti Schréder nebo jakékoli systémy či sítě připojené k webovým stránkám. 

3.4. Na těchto webových stránkách nesmíte zveřejňovat ani na ně nebo z nich přenášet žádný materiál:

 • které jsou výhružné nebo urážlivé, hanlivé nebo skandální, obscénní nebo pornografické, pobuřující, podněcující k nenávisti, diskriminační, rouhavé, porušující důvěru nebo soukromí nebo jinak nevhodné; a/nebo
 • na jejichž použití nemáte zákonné právo; a/nebo
 • které představuje nebo vybízí k jednání, které by představovalo trestný čin nebo občanskoprávní přestupek nebo by vedlo k trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti; a/nebo
 • které by mohlo poškodit webové stránky nebo systémy společnosti Schréder nebo narušit či se pokusit narušit řádné fungování webových stránek nebo jakoukoli transakci prováděnou na webových stránkách nebo používání webových stránek jakoukoli jinou osobou.

4. Odkazy na jiné webové stránky a z nich 

 

4.1. Pokud tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro pohodlí, obecný odkaz a zájem. Společnost Schréder neprovádí kontrolu webových stránek třetích stran, není za ně odpovědná a na tyto webové stránky třetích stran se nevztahují tyto podmínky ani Zásady ochrany osobních údajů společnosti Schréder. 

4.2. Na tyto webové stránky můžete odkazovat za následujících podmínek:

 • nepoužíváte, neměníte ani neodstraňujete žádné duševní vlastnictví a/nebo
 • odkazujete pouze na webové stránky, které jste oprávněni používat, a/nebo
 • neuvádíte ani nenaznačujete, že společnost Schréder podporuje jiné produkty nebo služby než své vlastní; a/nebo
 • nekopírujete žádnou stránku těchto webových stránek; a/nebo
 • nezkreslujete svůj vztah ke společnosti Schréder ani o ní neuvádíte nesprávné informace; a/nebo
 • vaše webové stránky neobsahují obsah, který je nepříjemný, urážlivý nebo kontroverzní, porušuje práva jakékoli osoby nebo není v souladu s platnými právními předpisy.

5. Porušení 
 

5.1. Pokud nedodržíte tyto podmínky, může společnost Schréder pozastavit nebo ukončit váš přístup na tyto webové stránky a podniknout proti vám jakékoli další právní kroky.

5.2. Souhlasíte s tím, že společnost Schréder, její ředitele, akcionáře, zaměstnance, zástupce, přidružené společnosti1 zbavíte odpovědnosti za jakékoli požadavky, ztráty, závazky, nároky, výdaje nebo škody vznesené vůči společnosti Schréder nebo jejím obchodním partnerům v důsledku vašeho porušení těchto podmínek. 

5.3. Společnost Schréder si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit veškeré informace, které považuje za nezbytné pro splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládní žádosti. Další informace o zveřejňování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Schréder.

6. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk 

 

6.1. SPOLEČNOST SCHREDER NESLIBUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK PŘINESE KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY, ŽE STRÁNKY NEBO JAKÝKOLI OBSAH, SLUŽBA NEBO FUNKCE STRÁNEK BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ NEBO ŽE BUDOU ODSTRANĚNY JAKÉKOLI ZÁVADY. STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU, V JAKÉM JSOU. VEŠKERÉ INFORMACE UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST SCHREDER ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY A JEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK A/NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB SPOLEČNOSTI SCHREDER NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI. SPOLEČNOST SCHREDER SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK PŘESNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

6.2. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TO ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, SPOLEČNOST SCHRÉDER VÁM NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SCHRÉDER BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

7. Různé
 

Pokud bude jedno nebo více ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným (vcelku nebo zčásti), nebude to mít vliv na zbývající ustanovení a tyto podmínky budou nadále plně platné a účinné, jako by neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nikdy neexistovalo. V takovém případě strany neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část změní nebo se dohodnou na novém ustanovení, které bude co nejpřesněji vyjadřovat účel neplatného, nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení.

8. Rozhodné právo 
 

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s belgickým právem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související podléhají výlučné jurisdikci soudů v Bruselu v Belgii.

 

Vydáno dne: 15. října 2019

1“Přidruženou společností" se ve vztahu k jakékoli straně rozumí jakákoli společnost, která stranu čas od času přímo nebo nepřímo ovládá, je jí ovládána, nebo je s ní pod společnou kontrolou, přičemž kontrolou se rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví alespoň poloviny hlasovacích cenných papírů jakékoli společnosti nebo pravomoc účinně řídit nebo nechat řídit řízení a politiku společnosti prostřednictvím vlastnictví hlasovacích cenných papírů nebo podílu na hlasovacích právech nebo jinak.
2 Pojmy "osobní údaje" a "zpracování" mají stejný význam jako v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").